Miejscowość, data

 ...........................

Imię i nazwisko konsumenta:

.......................

Adres zamieszkania:

...................

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

FINGARDEN s.c. Anna Ugarenko Witold Szewczyk

Maurzyce 26

99-440 Zduny

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty za zakupione przedmioty na konto nr ...........................................................................................................................

 

 

 

 

podpis Konsumenta

 

 

 

 [1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternasu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

 

 

 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal